Rozwój kompetencji miękkich


Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Cele szkolenia
Warsztaty z rozpoznawiania własnego stylu komunikowania się, barier komunikacyjnych, pełnionej roli w zespole, budowania i utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami.

Celem szkolenia jest poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole, nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem. Celem jest również wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.


Zarządzanie sobą w czasie

Cele szkolenia
Warsztaty, które przygotowują uczestników do samodzielnego wyznaczania celów i priorytetów a następnie takiej organizacji własnej pracy, by zadania były wykonywane na czas i z uzyskaniem zakładanej jakości ich realizacji.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie rangowania zadań, określania priorytetów, nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy. Celem jest również nabycie umiejętności skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem oraz identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.


Zarządzanie stresem i emocjami

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników świadomości przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym, umiejętności rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu, zrozumienie przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie reagować lub zapobiegać, umiejętności identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu prywatnym zawodowym oraz w sobie, inspiracji jak znaleźć równowagę praca – dom oraz jak praktykować profilaktykę i jak ćwiczyć relaksację.

Czas trwania
2 dni (16 godzin zegarowych)

Metoda realizacji szkolenia
Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera, trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.